دانلود فایل(بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری)

این مقاله با هدف ‌، درصدد است مشخصات فایل تعداد صفحات23حجم0/64 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت (مطالعه موردی:سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال 85) چكیده: تلاش برای بهبود بهره وری ، تلاش برای زندگبررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری|42041987|biw42041987|مكانیزاسیون‌ اداری,بهره وری نیروی انسانی‌,سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان,بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری,اثرات مكانیزه شدن بر افزایش بهره وری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این مقاله با هدف ‌، درصدد است


مشخصات فایل
تعداد صفحات23حجم0/64 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت(مطالعه موردی:سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال 85) چكیده‌:تلاش برای بهبود بهره وری ‌، تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است كوششهای همه جانبه سازمانها و خصوصاً آموزش و پرورش در جهت ارتقای بهره وری‌، كوششی مستمر و برای تداوم حیات و رشد و توسعه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و آموزشی است. در این راستا استفاده از كلیه ابزارها‌، از جمله رایانه‌، راهگشای سازمانها در دستیابی هر چه سریعتر به نتایج حصول به اهداف سازمانی است. این مقاله با هدف ‌، درصدد است تا برای بهینه سازی سیستمها و روشهای اجرایی و دستیبابی به نظامی كارآمد‌، هزینه ها را كاهش‌، سرعت انجام امور را بیشتر‌، رضایت ارباب رجوع را بالاتر و رضایت شغلی كاركنان را در سطح مورد انتظار ببیند. قلمرو مكانی این تحقیق سازمان آموزش و پرورش‌ استان خوزستان در سال 1385 می باشد. جامعه آماری این پژوهش 130 نفر از كاركنان این سازمان و نمونه آماری شامل 48 نفر كه از روش مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌ از نوع همبستگی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی‌، آزمون كای- دو‌، تحلیل واریانس چند متغییری و روش آلفای كرونباخ استفاده شده است. ضمناً از نرم افزارSPSS جهت تسریع در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و در سطح معنی دار a=/05 فرضیه های زیر مورد تائید قرار گرفتند. 1. بین مكانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش وكاهش هزینه ها رابطه معنی دار وجود دارد.2. بین مكانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و رضایت شغلی كاركنان رابطه معنی دار وجود دارد.3. بین مكانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و سرعت انجام كار رابطه معنی دار وجود دارد.4. بین مكانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش رضایت ارباب رجوع رابطه معنی دار وجود دارد. در نتیجه مكانیزه كردن امور اداری و خدمات سازمان آموزش و پرورش باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود. لذا پیشنهاد می شود تا با طراحی‌، تدوین و استقرار سیستم متناسب با سازمان و استفاده از متخصصان بیشتر و با تجربه و استفاده از تجزیه و تحلیلهای محیطی راه را برای رسیدن به اهداف‌، علایق و وابستگیهای منابع انسانی به سازمان هموار نمود. كلمات كلیدی‌:مكانیزاسیون‌بهره وری نیروی انسانی‌سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مقدمه :توسعه جوامع و ورود به عصر جدید‌، عصر اطلاعات و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقاء بهره وری است كه نمونه بارز آن استفاده بیشتر از اتوماسیون و كاربرد رایانه‌، در سازمانها در كنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. نوآوری در زمینه تكنولوژی منبع مهم افزایش بهره وری است‌، افزایش تولید كالا و خدمات و بهبود كیفیت از طریق بكارگیری اتوماسیون و تكنولوژی اطلاعات قابل دستیابی است اتوماسیون می تواند موجب صرفه جوئی و كاهش هزینه و افزایش سرعت در ارائه خدمات شود. طی سه دهه گذشته اتوماسیون و توسعه روزافزون تكنولوژی مهمترین سهم را در افزایش بهره وری داشته اند. در سالهای اخیر‌، افزایش كیفیت و كمیت خدمات‌ آموزشی‌، توسعه سازمانی‌، ایجاد رضایتمندی و تكریم ارباب رجوع در ردیف مهمترین اهداف و آرمانهای وزارت آموزش و پرورش است بستر سازی برای گسترش استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی یكی از راهبردهایی است كه می تواند به جریان افزایش بهره وری در آموزش و پرورش سرعت بخشد و جبران عقب ماندگیهای سالهای گذشته را در پی داشته باشد. در طول تاریخ فعالیتهای بشری‌، افزایش و ارتقا‌ء بهره وری بعنوان یكی از مهمترین و اساسی ترین اهداف‌، همواره موردنظر بوده است. تنها در طول 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است كه این افزایش معجره آسا بطور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای نرم افزاری و مدیریتی سازمانها بوده است تكنیكها و ابزارهای بسیاری بمنظور افزایش سطح بهره وری مورد استفاده بشر قرار گرفته است‌، شاید از همه ابزارهای مورد استفاده شده رایانه‌، بیشترین سهم را در رسیدن به بشر به این هدف داشته است. امروز تمام كشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی كه بتوانند با مصرف منابع و هزینه های كمتر به مقدار تولید بیشتر دست یابند در دنیای رقابت آمیز امروز‌، بهره وری بعنوان یك فلسفه و یك دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود مهمترین هدف سازمانها را تشكیل می دهد كه می تواند همچون زنجیری فعالیت كلیه آحاد جامعه را بهم مرتبط سازد‌، بهبود بهره وری یك تفكر و جهان بینی است مبتنی بر بالابردن توان آفرینش‌، قدرت خلق و میزان استعداد‌‌، تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات تكنولوژی و عملی و اقتصادی جهان فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها باعث می گردد تا نیروی انسانی بتواند درست فكر كند‌، نوآوری و نگرش سیستماتیك پیدا كند. افزایش بهره وری به اشكال مختلف می تواند صورت گیرد از تغییر عملكرد یك شخص در سازمان تا تغییر در استفاده از امكانات فنی‌، در ارائه خدمات سازمانی. در بسیاری از سازمانها مدیران بیشتر وقت خود را صرف انجام فعالیتهای جاری سازمان می‌كنند در حالی كه لازم است وقت بیشتری را صرف برنامه ریزی‌، نوآوری و كنترل فعالیتهای برای افزایش بهره وری كنند با استفاده از سیستمهای مكانیزه‌، مدیران مرزهای مدیریت سنتی و دیكته شده از قبل را در نوردیده و در روند بهبود مدیریت در راستای نیل به اهداف سازمانی‌، تلاش خواهند كرد. فهرست مطالببررسی اثرات مكانیزاسیون اداری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال 85 1چكیده‌: 2كلمات كلیدی‌: 3مقدمه : 3بیان مسأله 4اهداف تحقیق 5هدف اصلی پژوهش 5اهداف فرعی پژوهش 5اهمیت و ضرورت تحقیق 5فرضیات تحقیق 6بهره وری 1 7تعاریف بهره وری: 7تعریف سازمان بین المللی كار (ILO)[3] 1 7تعریف سیستمی بهره وری 8نقش عوامل مؤثردر ارتقای بهره وری از دیدگاه ارزشی اسلام 8اهم آثار عوامل رفاهی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی 9عوامل مؤثر بر بهره وری 13مكانیزاسیون 15«اتوماسیون» نقطه پایانی بر كاغذ بازی اداری: 16• فعالیتهای هر دفتر به سه بخش ذخیره سازی‌، بهره برداری و ارتباط تقسیم می شود: 16نمونه آماری و روش نمونه گیری 17طرح تحقیق 20روش تجزیه و تحلیل داده ها 20
"

مطالب دیگر:
📂افسردگي و راه هاي مقابله با آن 14 ص📂اقتصاد 35 ص📂اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان📂اقسام صفات الهي📂اكو (ECO) و تحولات آن📂الگوریتم بانکدار 11 ص📂الگوی مصرف 15 ص📂امام خمينى(ره) گفتمان تجدد اسلامى📂امام خمینی اینگونه بود📂امام زمان📂امام علي از نگاه ديگران📂امام محمد باقر (ع)📂امام مهدى در قرآن ، سنت و تاریخ📂امامت و رهبرى امت 10 ص📂امامت و ظرورت وجود و زندگی نامه امام جعفــر صادق 17 ص📂آمبولی ریوی📂امنيت اجتماعي و نقش امر به معروف و نهي از منكر📂امنيت در فناوري اطلاعات📂امنيت ملي آمريكا📂امنيت-تجهيزات-شبكه-هاي-برق-14-ص📂آموزش DS📂آموزش آرايشگري📂آموزش الکترونیکی 10 ص📂آموزش قرآن 10 ص📂آموزش هنر دوره راهنمایی 13 ص